More establishing longshots hurrayyyyyyyyyyy *wrist breaks*